This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more about our cookie policy. Close

For english go here

Hallo en welkom bij de Visma | Raet Community.

Hier bij Visma | Raet werken we elke dag om jouw belang en daarmee jouw privacy te beschermen. We verwelkomen de GDPR-voorschriften van harte, omdat we vinden dat het u helpt om met Visma | Raet in gesprek te gaan op jouw eigen voorwaarden. De onderstaande tekst is lang, maar we raden je aan deze te lezen.

Mocht je het niet eens zijn met een van de onderstaande zaken, dan kun je er zeker van zijn dat je de Visma | Raet Community op elk moment kunt verlaten en dat wij je de controle hebben gegeven om jouw eigen persoonsgegevens te wissen. Als je wilt deelnemen aan deze discussie over privacy, bieden wij je de mogelijkheid om te deelnemen aan ons gesprek.

Last but not least, als we de Algemene Voorwaarden wijzigen, wordt je gevraagd ze opnieuw te lezen.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de VISMA | RAET Community-website (de "Site"). Via de Site heb je toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten:
(a) webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's, grafische afbeeldingen, audio en video zoals podcasts en webcasts, en documenten zoals persberichten, whitepapers en productinformatiebladen ("Materialen"); en
(b) forums, discussiegroepen, chatruimtes, prikborden, blogs, wiki's, e-mailfuncties en andere diensten in verband waarmee je kunt uploaden, downloaden, delen, e-mailen, posten, publiceren, verzenden of anderszins openen of Inhoud beschikbaar stellen (zoals hieronder gedefinieerd) ("Community Services"). Software, materialen, Community Services en andere informatie, inhoud en diensten worden gezamenlijk "Inhoud" genoemd.
Hieronder volgen de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou ("jou" “je” of "jouw") en VISMA | RAET B.V. en zijn gelieerde bedrijven ("wij", "ons", "onze" of "VISMA | RAET"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of de Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, stem je ermee in de volgende voorwaarden te volgen en gebonden te zijn met betrekking tot jouw toegang tot en gebruik van de Site en de Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden ("Voorwaarden van gebruik ') en ons privacybeleid. VISMA | RAET kan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op elk moment herzien zonder je hiervan op de hoogte te stellen. De herziene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Op de website van VISMA | RAET kun je het meest actuele privacybeleid in het Nederlands vinden.

1. Voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud en gebieden van de site

Sommige delen van de Site of Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, kunnen aanvullende regels, richtlijnen, licentieovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten of andere voorwaarden hebben die van toepassing zijn op jouw toegang tot of gebruik van dat gedeelte van de Site of Inhoud (inclusief voorwaarden die van toepassing zijn op een bedrijf of andere organisatie en zijn gebruikers). Als er een conflict of inconsistentie is tussen deze gebruiksvoorwaarden en de regels, richtlijnen, licentieovereenkomst, gebruikersovereenkomst of andere voorwaarden en bepalingen voor een specifiek gedeelte van de Site of voor specifieke Inhoud, heeft de laatste voorrang met betrekking tot jouw toegang en het gebruik van dat gedeelte van de Site of Inhoud.

2. Gebruik van materiaal

Je mag het Materiaal dat VISMA | RAET publiceert of uitzendt op de Site of beschikbaar stelt om te downloaden via de site downloaden, opslaan, weergeven op jouw computer, bekijken, beluisteren, afspelen en afdrukken Materiaal dat , met inachtneming van het volgende:

(a) het Materiaal mag uitsluitend worden gebruikt voor jouw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;

(b) het Materiaal mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd, inclusief maar niet beperkt tot enige verwijdering van copyright- en eigendom vermeldingen, die in alle kopieën moeten worden gerepliceerd; en

(c) de Materialen mogen niet opnieuw worden verspreid, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren of posten op een netwerkcomputer of uitgezonden in welke media dan ook. Behalve wanneer jouw gebruik volgens de auteursrechtwetgeving "redelijk gebruik" is, mag je geen Materiaal of andere inhoud van de site anderszins gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, posten, verzenden of distribueren, geheel of gedeeltelijk zonder de uitdrukkelijke toestemming van VISMA | RAET. Gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot zware civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. Bovengenoemd Materiaal omvat niet de lay-out of het ontwerp van deze website. Elementen van deze Site worden beschermd door wetten inzake handels imago of andere wetten en mogen niet, geheel of gedeeltelijk, worden nagebootst of gereproduceerd. De hierboven gespecificeerde Materialen bevatten logo's, grafische afbeeldingen, geluiden of afbeeldingen op deze website, die alleen mogen worden gereproduceerd of gedistribueerd indien uitdrukkelijk vermeld.

3. Gebruik van Community Services

Community Services worden aangeboden voor het gemak van gebruikers. VISMA | RAET is niet verplicht technische ondersteuning te bieden voor of deel te nemen aan Community Services. Hoewel Community Services informatie kan bevatten over VISMA | RAET-producten en -services, inclusief informatie van VISMA | RAET-medewerkers, is dit geen officieel kanaal voor klantenondersteuning voor VISMA | RAET.

Jij mag Community Services gebruiken onder de volgende voorwaarden:

(a) Community Services mogen uitsluitend worden gebruikt voor jouw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden;

(b) Content die op of via Community Services wordt aangeboden, mag niet opnieuw worden verspreid; en

(c) gegevens over andere gebruikers mogen niet worden opgeslagen of verzameld, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door VISMA | RAET en deze gebruiksvoorwaarden.

4. Voorbehoud van rechten

De Site en Inhoud die op of via de Site worden aangeboden, zijn het intellectuele eigendom en de auteursrechtelijk beschermde werken van VISMA | RAET of een derde partij. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend met betrekking tot de Site en Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, zijn voorbehouden. Alle Inhoud wordt geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis, en VISMA | RAET behoudt zich het recht voor om de machtigingen die aan u zijn verleend in de secties 2 en 3 hierboven en jouw gebruik van de Inhoud op elk moment te beëindigen.

5. Jouw inhoud

Je stemt ermee in dat je alleen uploadt, deelt, plaatst, publiceert, verzendt of anderszins beschikbaar stelt ("Delen") op of via de Site-inhoud waarvoor je het recht en de autoriteit hebt om deze te delen en waarvoor je het recht en de bevoegdheid hebt om aan VISMA | RAET alle licenties en rechten die hierin worden uiteengezet te verlenen. Door inhoud te delen, verleen je VISMA | RAET een wereldwijde, eeuwigdurende, royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig sublicentieerbare licentie om de inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, uitzenden, verzenden en distribueren voor elk doel en in elke vorm, medium of technologie nu bekend of later ontwikkeld. Dit omvat, zonder beperking, het recht om de inhoud op te nemen in of te implementeren in een product of dienst van VISMA | RAET, en om de inhoud weer te geven, op de markt te brengen, in sublicentie te geven en te distribueren zoals opgenomen in of ingebed in een product of dienst die wordt gedistribueerd of aangeboden door VISMA | RAET zonder compensatie aan jou . Je garandeert dat:

(a) Je het recht en de autoriteit heeft om deze licentie te verlenen;

(b) de uitoefening door VISMA | RAET van de rechten verleend op grond van deze licentie of anderszins geen inbreuk zal maken op rechten van derden; en

(c) er afstand is gedaan van alle zogenaamde morele rechten op de inhoud voor zover wettelijk toegestaan.

Je stemt ermee in dat je de site niet zult gebruiken op een manier, noch enige inhoud zult delen, die:

(a) vals of misleidend is;

(b) lasterlijk, denigrerend, vernederend of intimiderend is voor een ander of een persoonlijke aanval vormt;

(c) inbreuk maakt op andermans privacy of bevat, kopieert of verzendt andermans vertrouwelijke, gevoelige of persoonlijke informatie;

(d) onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een groep of individu promoot;

(e) is obsceen of niet van goede smaak;

(f) de schending of schending van andermans rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, schendt of schending bevordert;

(g) waarvan je  niet het recht en de autoriteit hebt om te delen;

(h) in strijd is met of aanzet tot schending van toepasselijke wet- of regelgeving;

(i) een verzoek om fondsen, goederen of diensten bevat, of goederen of diensten promoot of adverteert; of

(j) virussen, Trojaanse paarden of andere componenten bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te beperken of te schaden. VISMA | RAET kan je rapporteren aan de relevante autoriteiten en kan optreden in overeenstemming met de grootst mogelijke omvang van de toepasselijke wetten als je inhoud verzendt of uploadt die bedoeld of ontworpen is om schade te veroorzaken.

VISMA | RAET wil geen vertrouwelijke informatie van jou ontvangen via of in verband met de Site. Niettegenstaande alles wat je opmerkt of vermeldt in verband met het delen van inhoud, zal niet als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en zal door VISMA | RAET worden ontvangen en behandeld op een niet-vertrouwelijke en onbeperkte basis en VISMA | RAET zal geen stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die je deelt, anders dan gespecificeerd in de privacyverklaring van VISMA | RAET in het Nederlands.

6. Beveiliging, wachtwoorden en tot de site en inhoud

Toegangsmiddelen: Je stemt ermee in om de Site niet te openen of te gebruiken in elke manier die VISMA | RAET-accounts, computersystemen of netwerken zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten. Je stemt ermee in om niet te proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot delen van de Site of VISMA | RAET-accounts, computersystemen of netwerken. Je stemt ermee in om de goede werking van de Site of enige VISMA | RAET-accounts, computersystemen of netwerken niet te verstoren of te proberen deze te verstoren. Je stemt ermee in om geen robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Site of VISMA | RAET-accounts, computersystemen of netwerken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VISMA | RAET.

Als je voor een van de Services een account moet openen, moet je het registratieproces voltooien door ons actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken zoals vereist door het toepasselijke registratieformulier. Mogelijk moet je ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. Toegang tot en gebruik van met een wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van de Site zijn beperkt tot alleen geautoriseerde gebruikers. Je  stemt ermee in jouw wachtwoord (en), account informatie of toegang tot de Site niet met een andere persoon te delen. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoord (en) en accountinformatie, en je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van jouw wachtwoord (en) of account (s) of als gevolg van jouw toegang tot de Site. Je stemt ermee in om VISMA | RAET onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk gebruik van jouw wachtwoord (en) of account (s) waarvoor je geen toestemming hebt gegeven of die niet is geautoriseerd door deze gebruiksvoorwaarden.

7. Vrijwaring

Je stemt ermee in om VISMA | RAET, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die je deelt, jouw schending van deze gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende regels, richtlijnen of gebruiksvoorwaarden die zijn gepost voor een specifiek deel van de Site of Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, of jouw schending of inbreuk op rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten.

8. Monitoring

VISMA | RAET is niet verplicht om de Site te monitoren of Content te screenen die op of via de Site wordt gedeeld. VISMA | RAET behoudt zich echter het recht voor om de Site en Inhoud te beoordelen en al het gebruik van en alle activiteiten op de Site te volgen, en om naar eigen goeddunken alle Inhoud op of via de Site te verwijderen of niet beschikbaar te stellen. VISMA | RAET kan Inhoud verwijderen die vertrouwelijk is of eigendom is van een derde partij zonder de toestemming van die derde partij.

9. Beëindiging van het gebruik

VISMA | RAET kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het verlenen van toegang tot de Site, alle delen van de Site of Inhoud die op of via de Site wordt aangeboden, beëindigen of beperken. Je gaat ermee akkoord dat VISMA | RAET, naar eigen goeddunken, te allen tijde jouw toegang tot of gebruik van de Site of enige Inhoud kan beëindigen of beperken. VISMA | RAET kan jouw toegang tot of gebruik van de Site beëindigen of beperken als VISMA | RAET naar eigen goeddunken vaststelt dat je inbreuk hebt gemaakt op de auteursrechten van een derde partij. Je stemt ermee in dat VISMA | RAET niet aansprakelijk is jegens jou of een derde partij voor enige beëindiging of beperking van jouw toegang tot of gebruik van de Site of enige Inhoud, inclusief Inhoud die je mogelijk hebt gedeeld.

10. Websites, inhoud

De Site biedt links naar websites en toegang tot Inhoud, producten en diensten van derden, waaronder gebruikers, adverteerders, gelieerde ondernemingen en sponsors van de Site. VISMA | RAET is niet verantwoordelijk voor Inhoud van derden die op of via de site wordt aangeboden of voor enige wijzigingen of updates van dergelijke sites van derden, en jij draagt ​​alle risico's in verband met de toegang tot en het gebruik van dergelijke websites en Inhoud, producten van derden en diensten.

11. Disclaimer

BEHALVE WAAR EXPLICIET ANDERS WORDT VERSTREKT, WORDEN DE SITE EN ALLE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. VISMA | RAET WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE (IMPLICIETE) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP DEZE OF INBREUK OP DEZE . VISMA | RAET GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE SITE OF INHOUD AAN JOUW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (B) DE SITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, TIJDIGE, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS; (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GELEVERD, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (D) DE KWALITEIT VAN ENIGE INHOUD DIE JE OP OF VIA DE SITE HEEFT GEKOCHT OF VERKREGEN, VOLDOET AAN JOUW VERWACHTINGEN.

ELKE INHOUD DIE TOEGANG HEEFT, GEDOWNLOAD WORDT OF ANDERSZINS VERKREGEN OP OF VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE, WORDT GEBRUIKT OP EIGEN BEOORDELING EN RISICO. VISMA | RAET IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN JOUW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN CONTENT.

VISMA | RAET BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN OF UPDATES AAN TE BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN GELEVERD.

12. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL VISMA | RAET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GEGEVENS OF GEGEVENSGEBRUIK, DOOR JOU OF EEN DERDE PARTIJ, OF ACTIE IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE ACTIE, DIE VOORTVLOEIT UIT JOUW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD DIE OP OF VIA DE SITE WORDT GELEVERD.

13. Uitsluitingen en beperkingen

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE DISCLAIMER OF UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE DISCLAIMER, UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE AANSPRAKELIJKHEDEN NIET TOE. VOOR ZOVER ZE WETTELIJK ONGELDIG WORDEN GEHOUDEN, ZIJN DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VERMELD, MET INBEGRIP VAN DIE DIE IN DE SECTIES 11 EN 12 ZIJN VERMELD, NIET VAN TOEPASSING EN BLIJVEN ALLE ANDERE VOORWAARDEN VOLLEDIG VAN KRACHT.

14. Persoonlijke gegevens 

Wanneer je lid wordt van de Visma | Raet Community-website, vragen wij je jouw naam en e-mailadres op te geven om jouw account aan te maken en u toegang te verlenen tot de Visma | Raet Community. Je hebt de mogelijkheid om optioneel een biografie van jezelf toe te voegen. Deze biografie is bedoeld om jezelf te presenteren aan andere leden van de jeVisma | Raet Community. Verdere details staan ​​in het Privacybeleid op de VISMA | RAET-website in het Nederlands.

15. Personen

Personen die niet meerderjarig zijn, komen niet in aanmerking om de site te gebruiken. Daarnaast vragen we geen informatie met betrekking tot dergelijke personen aan ons te verstrekken

16. Beschikbaarheid van producten

Informatie op de site kan verwijzen/doorerwijzen naar producten, programma's of diensten van VISMA | RAET die mogelijk niet beschikbaar zijn op jouw locatie. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat VISMA | RAET van plan is om dergelijke producten, programma's of diensten op jouw locatie beschikbaar te stellen. Neem contact op met jouw lokale VISMA | RAET-vertegenwoordiger voor meer informatie.

17. Verklaring van afstand en deelbaarheid

Het niet uitoefenen of afdwingen van rechten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door VISMA | RAET betekent niet dat VISMA | RAET afstand doet van dat recht of die bepaling. Als een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, kan dat deel of die bepaling worden gewijzigd om de Gebruiksvoorwaarden wettelijk afdwingbaar te maken. Het saldo van de gebruiksvoorwaarden wordt niet beïnvloed.

18. Communityrichtlijnen

Het runnen van een community in een gemengde modus van werknemers, klanten, partners en ongeveer iedereen die zich bij onze community inschrijft, , is online even uitdagend als het zou zijn als we allemaal fysiek in dezelfde kamer waren. We zoeken doorgaans de beste manier om jou van dienst te zijn. Desalniettemin hebben we al enkele ervaringen die we graag met je willen delen. Sommige zijn fundamenteel of voor de hand liggend en sommige zijn misschien handig om te weten. Door lid te worden van onze community, hou je je aan deze richtlijnen.

Respect en veiligheid

VISMA | RAET is wereldwijd actief. We zullen iedereen met gelijk respect en waardigheid behandelen. Het is van het grootste belang dat bovenal ieder individu zich thuis kan voelen bij onze community. Dit vereist te allen tijde een soort interactie die je voor jouw vrienden zou reserveren, ook als je het zakelijk oneens bent. We zijn allemaal verschillend, maar niemand is meer of minder. Wij geloven in de kracht van het samenbrengen van mensen over de hele wereld en de verrijkende ervaring om wereldwijd te werken. In die context houden we rekening met elkaars cultuur en levensovertuigingen. We hebben altijd het beste voor ogen en staan ​​open voor een positieve dialoog.

Bescherm jouw privacy en die van anderen

Bij VISMA | RAET nemen wij jouw privacy serieus. Er zijn talloze maatregelen die we hebben genomen om jouw privacy te beveiligen en ervoor te zorgen dat anderen niet zien wat je niet wilt zien. Dat hebben we gedaan op technisch, functioneel, mensen- en procesniveau. Een community is echter per definitie een Real Time-systeem. We hebben ervoor gekozen om informatie niet 'vrij te geven voor publicatie' via een 'bottleneck' van een moderator. Dit betekent dat wat er wordt afgeleverd, direct wordt gepubliceerd en binnen handbereik is. In real time.

Goede gewoonte: geen bedrijfsnamen en bedrijfsspecifieke informatie.

Het is een goede gewoonte om niet over bedrijfsnamen te spreken, maar je te concentreren op de kennis die nodig is om succesvol te zijn in jouw bedrijf. Controleer vooral jouw screenshots, databases, codedumps, bijlagen enz. op informatie die jouw management waarschijnlijk niet wilt dat je verspreidt of die in strijd is met de AVG-voorschriften. Typisch persoonsgegevens van werknemers en servernamen zijn iets dat je misschien wilt anonimiseren voordat je berichten plaatst. We vertrouwen op gezond zakelijk inzicht. We instrueren onze moderators om waakzaam te zijn en al onze leden op de juiste manier bij te staan ​​en te beschermen tijdens hun reis met VISMA | RAET.

Goed gebruik: geen prijsinformatie of discussie

Communities mogen niet worden gebruikt om prijsinformatie te delen of te bespreken. Moderators zullen tussenbeide komen en de privacy van al onze leden beschermen. Deze community is alleen bedoeld voor discussie en conversatie. Gebruik dit niet als een platform om leden te spammen met advertenties of niet-gerelateerde inhoud. Aanvallen, grof taalgebruik en al het andere grof gedrag worden niet getolereerd en worden verwijderd. We willen de kwaliteit van deze groep behouden en zullen degenen die hiervan misbruik maken, verwijderen.

De VISMA | RAET-community is gebouwd om je te ondersteunen om succesvol te zijn.

In de community streven we naar ÉÉN versie van de waarheid. Het komt het dichtst bij de werkelijkheid. We streven naar perfectie, maar we weten dat er zoveel variabelen zijn dat we nooit volledigheid zullen bereiken. De community is ontworpen voor jou en om je heen, waar je ook bent tijdens je reis met VISMA | RAET. Jouw groei is de groei van VISMA | RAET. Zo simpel is het.

Meningen en feiten

Meningen zijn altijd welkom, maar zijn meer voor forums of blogs. Forums en blogs zijn nu een integraal onderdeel van elke VISMA | RAET Community-groep. Iedereen kan ze gebruiken. Ze worden gemodereerd door de kernteams van die groep. Wiki's zijn er om feitelijke informatie vast te leggen.

Opmerkingen

Opmerkingen over de inhoud worden zeer op prijs gesteld. We hebben toegewijde teams voor elke groep en ze houden echt van de interactie. Elke pagina heeft een voettekst voor opmerkingen. Voel je vrij om op het artikel te reageren. Elk artikel.

Bewerkingen

Je ziet dus iets dat niet correct is of een nuance nodig heeft. Wees moedig! Klik op het tabblad Bewerken en bewerk het artikel. Dit is ook JOUW inhoud. Het verbetert alleen de kwaliteit van het artikel en maakt het waardevoller. Hoe actiever de community, hoe meer winst voor iedereen die meedoet. Dus, in plaats van een oproep vast te leggen of een e-mail te sturen, corrigeer onmiddellijk!

Beoordeling

Beoordeel een artikel dat je wel of niet leuk vindt. We gebruiken de beoordeling om te leren en om ervoor te zorgen dat de artikelen to the point en nuttig zijn. Evenzo worden laag gewaardeerde artikelen verwijderd en intern besproken waarom ze laag gewaardeerd zijn. Met een enkele klik laat je de auteur weten wat je ervan vindt.

Gebruikerstoegang en kwaadwilendheid

Iedereen kan meedoen, maar we zorgen ervoor dat we weten wie je bent. Ook het kennis eigendom en moderatie - meestal het moeilijkste deel om te organiseren - zijn stevig verankerd in onze organisatie. Het werk wordt binnen de community gedaan, niet als bijwerk. We zien je dus als onderdeel van onze organisatie. En we willen je graag van dienst zijn. Omgekeerd wordt iedereen met een duidelijk kwade intentie onmiddellijk opgemerkt. Omwille van het steeds groter wordende aantal serieuze leden zullen we snel en standvastig optreden tegen degenen die niet de beste bedoelingen hebben.

Een “community” is geen "support".

Het goede is dat VISMA | RAET nu zowel een community als een support-dienst heeft. Het onderscheid is duidelijk. In een community krijgt je wel of geen antwoord, in support kan je eenvoudig verwijzen naar jouw supportcontracten en bijbehorende Service Level Agreement. Dit betekent niet dat VISMA | RAET niet oplet of het niet kan schelen. Het is gewoon een andere manier om een ​​zakelijk probleem op te lossen. Aan de community kunnen geen service rechten worden ontleend.

 


 

Hello and welcome to the Raet Community. Here at Raet we work every day to protect your interest and with it, your privacy. We welcome the GDPR regulations wholeheartedly as we feel it helps you to engage with Raet on your own terms and conditions. The text below is long, nevertheless we recommend you read it. 

Should you not agree with any of the things below, please be assured that you can leave the Raet Community at ANY time and we have given you the control to erase your own personal data. If you want to participate in this discussion about privacy, we offer you the ability to join our conversation.

Last but not least, if we change the Terms & Conditions, you will be asked to review them again,

Terms of Use

Welcome to the RAET Community Web site (the "Site"). Through the Site, you have access to a variety of resources and content. These include: (a) Web pages, data, messages, text, images, photographs, graphics, audio and video such as podcasts and Webcasts, and documents such as press releases, white papers and product data sheets ("Materials"); and (b) forums, discussion groups, chat areas, bulletin boards, blogs, wikis, e-mail functions, and other services in connection with which you can upload, download, share, email, post, publish, transmit or otherwise access or make available Content (as defined below) ("Community Services"). Software, Materials, Community Services, and other information, content and services are collectively referred to as "Content." The following are terms of a legal agreement between you ("You" or "Your") and RAET plc and its affiliated companies ("We," “Us,” “Our” or "RAET"). By accessing or using the Site or the Content provided on or through the Site, you agree to follow and be bound by the following terms and conditions concerning your access to and use of the Site and the Content provided on or through the Site ("Terms of Use") and our Privacy Policy. RAET may revise the Terms of Use and Privacy Policy at any time without notice to you. The revised Terms of Use and Privacy Policy will be effective when posted. You can review the most current Privacy Policy on the RAET website in Dutch .

1. Terms Applicable to Specific Content and Areas of the Site

Some areas of the Site or Content provided on or through the Site may have additional rules, guidelines, license agreements, user agreements or other terms and conditions that apply to your access or use of that area of the Site or Content (including terms and conditions applicable to a corporation or other organization and its users). If there is a conflict or inconsistency between these Terms of Use and the rules, guidelines, license agreement, user agreement or other terms and conditions for a specific area of the Site or for specific Content, the latter shall have precedence with respect to your access and use of that area of the Site or Content.

2. Use of Materials

You may download, store, display on your computer, view, listen to, play and print Materials that RAET publishes or broadcasts on the Site or makes available for download through the Site subject to the following:

(a) the Materials may be used solely for your personal, informational, noncommercial purposes;

(b) the Materials may not be modified or altered in any way, including but not limited to, any removal of any copyright and proprietary notices, which must be replicated in any copies; and

(c) the Materials may not be redistributed, including but not limited to, any copying or posting on any network computer or broadcast in any media. Except where your use constitutes "fair use" under copyright law, you may not otherwise use, download, upload, copy, print, display, perform, reproduce, publish, license, post, transmit or distribute any Materials or other content from the Site in whole or in part without the express authorization of RAET. Use for any other purpose is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Materials specified above do not include the layout or design of this website. Elements of this site are protected by trade dress or other laws and may not be imitated or reproduced in whole or in part. Materials specified above do not include logos, graphics, sounds or images on this web site, which may be reproduced or distributed only when expressly set forth herein.

3. Use of Community Services

Community Services are provided as a convenience to users and RAET is not obligated to provide any technical support for, or participate in, Community Services. While Community Services may include information regarding RAET products and services, including information from RAET employees, they are not an official customer support channel for RAET. 

You may use Community Services subject to the following:

(a) Community Services may be used solely for your personal, informational, noncommercial purposes;

(b) Content provided on or through Community Services may not be redistributed; and

(c) data about other users may not be stored or collected except where expressly authorized by RAET and these Terms of Use.

4. Reservation of Rights

The Site and Content provided on or through the Site are the intellectual property and copyrighted works of RAET or a third party provider. All rights, title and interest not expressly granted with respect to the Site and Content provided on or through the Site are reserved. All Content is provided on an "As Is" and "As Available" basis, and RAET reserves the right to terminate the permissions granted to you in Sections 2 and 3 above and your use of the Content at any time.

5. Your Content

You agree that you will only upload, share, post, publish, transmit, or otherwise make available ("Share") on or through the Site Content that you have the right and authority to Share and for which you have the right and authority to grant to RAET all of the licenses and rights set forth herein. By Sharing Content, you grant RAET a worldwide, perpetual, royalty-free, irrevocable, nonexclusive, fully sub licensable license to use, reproduce, modify, adapt, translate, publish, publicly perform, publicly display, broadcast, transmit and distribute the Content for any purpose and in any form, medium, or technology now known or later developed. This includes, without limitation, the right to incorporate or implement the Content into any RAET product or service, and to display, market, sublicense and distribute the Content as incorporated or embedded in any product or service distributed or offered by RAET without compensation to you. You warrant that:

(a) you have the right and authority to grant this license;

(b) RAET's exercise of the rights granted pursuant to this license will not infringe or otherwise violate any third party rights; and

(c) all so-called moral rights in the Content have been waived to the full extent allowed by law. 

You agree that you will neither use the Site in a manner, nor Share any Content, that:

(a) is false or misleading;

(b) is defamatory, derogatory, degrading or harassing of another or constitutes a personal attack;

(c) invades another's privacy or includes, copies or transmits another's confidential, sensitive or personal information;

(d) promotes bigotry, racism, hatred or harm against any group or individual;

(e) is obscene or not in good taste;

(f) violates or infringes or promotes the violation or infringement of another's rights, including intellectual property rights;

(g) you do not have the right and authority to Share and grant the necessary rights and licenses for;

(h) violates or promotes the violation of any applicable laws or regulations;

(i) contains a solicitation of funds, goods or services, or promotes or advertises goods or services; or

(j) contains any viruses, Trojan horses, or other components designed to limit or harm the functionality of a computer. RAET may report you to the relevant authorities and may act under the fullest extent of applicable laws if you transmit or upload content intended or designed to cause harm. 

RAET does not want to receive confidential information from you through or in connection with the Site. Notwithstanding anything that you may note or state in connection with Sharing Content, it shall not be considered confidential information and shall be received and treated by RAET on a non-confidential and unrestricted basis and RAET shall not take and shall not be required to take any steps to safeguard the confidentiality of any information that you Share, other than as specified in RAET's Privacy Notice in Dutch ..

6. Security, Passwords and Means of Accessing the Site and Content

You agree not to access or use the Site in any manner that could damage, disable, overburden, or impair any RAET accounts, computer systems or networks. You agree not to attempt to gain unauthorized access to any parts of the Site or any RAET accounts, computer systems or networks. You agree not to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Site or any RAET accounts, computer systems or networks. You agree not to use any robot, spider, scraper or other automated means to access the Site or any RAET accounts, computer systems or networks without RAET's express written permission.

If any of the Services require you to open an account, you must complete the registration process by providing us with current, complete and accurate information as required by the applicable registration form. You may also be required to choose a password and a user name. Access to and use of password protected or secure areas of the Site are restricted to authorized users only. You agree not to share your password(s), account information, or access to the Site with any other person. You are responsible for maintaining the confidentiality of password(s) and account information, and you are responsible for all activities that occur through the use of your password(s) or account(s) or as a result of your access to the Site. You agree to notify RAET immediately of any use of your password(s) or account(s) that you did not authorize or that is not authorized by these Terms of Use.

7. Indemnity

You agree to indemnify and hold harmless RAET, its officers, directors, employees and agents from and against any and all claims, liabilities, damages, losses or expenses, including reasonable attorneys' fees and costs, due to or arising out of Content that you Share, your violation of these Terms of Use or any additional rules, guidelines or terms of use posted for a specific area of the Site or Content provided on or through the Site, or your violation or infringement of any third party rights, including intellectual property rights.

8. Monitoring

RAET has no obligation to monitor the Site or screen Content that is Shared on or through the Site. However, RAET reserves the right to review the Site and Content and to monitor all use of and activity on the Site, and to remove or choose not to make available on or through the Site any Content in its sole discretion. RAET may remove Content that is confidential or proprietary to a third party without that third party's permission.

9. Termination of Use

RAET may, in its sole discretion, at any time discontinue providing or limit access to the Site, any areas of the Site or Content provided on or through the Site. You agree that RAET may, in its sole discretion, at any time, terminate or limit your access to, or use of, the Site or any Content. RAET may terminate or limit your access to or use of the Site if RAET determines, in its sole discretion, that you have infringed the copyrights of a third party. You agree that RAET shall not be liable to you or any third-party for any termination or limitation of your access to, or use of, the Site or any Content, including Content that you may have Shared.

10. Third Party Web Sites, Content, Products and Services

The Site provides links to Web sites and access to Content, products and services of third parties, including users, advertisers, affiliates and sponsors of the Site. RAET is not responsible for third party Content provided on or through the Site or for any changes or updates to such third party sites, and you bear all risks associated with the access to, and use of, such Web sites and third party Content, products and services.

11. Disclaimer

EXCEPT WHERE EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, THE SITE, AND ALL CONTENT PROVIDED ON OR THROUGH THE SITE, ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. RAET EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT WITH RESPECT TO THE SITE AND ALL CONTENT PROVIDED ON OR THROUGH THE SITE. RAET MAKES NO WARRANTY THAT: (A) THE SITE OR CONTENT WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; (B) THE SITE WILL BE AVAILABLE ON AN UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE BASIS; (C) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SITE OR ANY CONTENT PROVIDED ON OR THROUGH THE SITE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; OR (D) THE QUALITY OF ANY CONTENT PURCHASED OR OBTAINED BY YOU ON OR THROUGH THE SITE WILL MEET YOUR EXPECTATIONS. 

ANY CONTENT ACCESSED, DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED ON OR THROUGH THE USE OF THE SITE IS USED AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. RAET SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OR USE OF CONTENT. 
RAET RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OR UPDATES TO, AND MONITOR THE USE OF, THE SITE AND CONTENT PROVIDED ON OR THROUGH THE SITE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

12. Limitation of Liability

IN NO EVENT SHALL RAET BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVENUE, DATA OR DATA USE, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, ARISING FROM YOUR ACCESS TO, OR USE OF, THE SITE OR ANY CONTENT PROVIDED ON OR THROUGH THE SITE.

13. Exclusions and Limitations

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OR EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE DISCLAIMER, EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN LIABILITIES. TO THE EXTENT THAT THEY ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID, DISCLAIMERS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS SET FORTH IN THESE TERMS OF USE, INCLUDING THOSE SET FORTH IN SECTIONS 11 AND 12, DO NOT APPLY AND ALL OTHER TERMS SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT.

14. Personal Data 

When becoming a member of the Raet Community Web Site we ask you to provide your name and email address in order to create your account and grant you access to the Raet Community. You have the possibility to optionally add a biography of yourself. This biography is meant to present yourself to other members of the Raet Community. Further details appear in the Privacy Policy on the RAET website in Dutch .

15. Persons Not of Age of Majority

Persons who are not of the age of majority are not eligible to use the Site, and we ask that no information in relation to such persons be submitted to us.

16. Availability of Products

Information on the Site may reference or cross-reference RAET products, programs, or services that might not be available in your location. Such references do not imply that RAET plans to make such products, programs, or services available in your location. Please contact your local RAET representative for more information.

17. Waiver and Severability

The failure of RAET to exercise or enforce any rights or provisions in these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part or provision of these Terms of Use is found to be unenforceable, such part or provision may be modified to make the Terms of Use as modified legal and enforceable. The balance of the Terms of Use shall not be affected.

18. Community Guidelines

Operating a community in a mixed mode of employees, customers, partners and just about anybody that subscribes to us, is equally challenging online as it would be if we were all physically in the same room. We have to find our best way to serve you. Nevertheless, we already had some experiences that we would like to share with you. Some are fundamental or obvious and some might just be handy to know. By joining our community, you are adhering to these guidelines. 

Respect and Safety
RAET operates across the globe. We will treat everybody with equal respect and dignity. It is of utmost importance that, above all, every individual can feel at home at our community. This requires at all times an engagement that you would reserve for your friends also if you disagree business wise. We are all different but nobody is more or less. We believe in the power of bringing people together across the globe and the enriching experience to work globally. In that context we are mindful of each other's culture and life convictions. We always intend the best and are open to positive dialogue if the effect sometimes is less than the best intention. 

Safeguard your privacy and that of others
We at RAET are serious about your privacy. There is a myriad of measures we have taken to secure your privacy and to make sure that others do not see what you do not want to be seen. We've done that on the technical, functional, people and process levels. However a Community is, by definition, a Real Time system. We have elected not to 'release-to-publication' information through a moderator 'bottleneck'. This means that whatever is delivered, is published immediately and is there at your fingertips. Real time. 

Good custom: No company names and company specific information
It is a good custom not to speak about company names but focus at the knowledge required to be successful in your business. Especially check your screenshots, databases, code dumps, attachments etc for information that your management probably do not want you to distribute or which is in violation with GDPR regulations. Typically employee names, server names are something you might want to anonymize before posting. We rely on common business sense. We instruct our moderators to be vigilant and properly assist and protect all our members in their journey with RAET. 

Good Custom: No pricing information or discussion
Communities should not be used to share or discuss pricing information. Moderators will intervene and protect all our members’ privacy. This community is for discussion and conversation only. Please do not use this as a platform to spam members with ads or unrelated content. Attacks, foul language and all other rude behavior will not be tolerated and will be removed. We want to maintain the quality of this group and will remove those who abuse it. 

The RAET Community is built to support you to be successful
In the community we strive for ONE version of the truth. It is the nearest thing to reality. We strive for perfection but we know there are so many variables that we will never reach completeness. The community is designed for you and around you, no matter where you are in your journey with RAET. Your growth is the growth of RAET. It is that simple. 

Opinions & Facts
Opinions are always welcome but are more for Forums or Blogs. Forums and Blogs are now an integral part of every RAET Community group. Anybody can use them. They are moderated by the core teams of that group. Wiki's are there for recording factual information that doesn't perish over time. 

Comments
Comments on the content are highly appreciated. We have dedicated teams for each group and they really love the interaction. Each page has a comment footer. Feel free to comment on the article. Any article. 

Edits
So, you see something that is not correct or needs a nuance. Be bold. Be brave! Click the edit tab and edit the article. This is also YOUR content. The community of 'minds alike' really likes to see others edit their articles. It only improves the quality of the article making it more valuable. The more active the community, the more gains for all that participate. So, instead of logging a call or sending an email, why not correct it instantaneously! 

Rating
Rate an article that you like or dislike. We use the rating to learn and to make sure that the articles are to the point and helpful. Equally, low rated articles are removed and discussed internally why they are low rated. It takes a single click to let the author know what you think. 

User Access & Malintent
Anybody can enter, but we make sure we know who you are. Also the knowledge ownership and moderation - usually the hard part to organize - are firmly embedded in our organization. The work is done inside the community, not as work on the side. So we see you as part of our organization. And we are serious about serving you. Conversely, anybody with a clear bad intention will be spotted immediately. For the sake of the ever growing number of serious members we will be swift and firm to those who seek malice. 

A Community is not "Support"
The good thing is that now RAET both has a Community and Support service. The distinction is obvious. In a community you may or may not get an answer, in Support you can simply refer to your support contracts and associated Service Level Agreement. This doesn't mean RAET doesn't pay attention or doesn't care. It's just a different way of solving a business problem.